Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Grundideerne bag Gensidig Terapi

Forord 2010

Denne onlinebog er ændret stærkt i forhold til teksten i den trykte bog. Den seneste trykte udgave (udsolgt fra forlaget) stammer fra 1994, og en del af bogens indhold er forældet. Jeg har derfor rettet meget i onlineteksten, så den afspejler GT anno 2010. Nye kapitler og afsnit er tilføjet.

Netbogen er under konstant udvikling, og der tilføjes med mellemrum helt nye afsnit.

Seneste opdatering af teksten juli 2010
© 2010 Klaus Gormsen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Gensidig Terapis profiler

Gensidig Terapi = GT

"Gensidig Terapi" er i resten af bogen forkortet "GT"

Guide og forvandler

Ordet "guide" svarer til den rolle, der i bogens tidligere udgave (1994) blev betegnet "terapeut", og "forvandler" svarer til den rolle, der i tidligere udgaver blev kaldt "klient". Begrundelsen for dette sproglige skift findes lidt længere fremme i dette kapitel.

GT har en række kendetegn, som klart adskiller GT fra andre retninger inden for personlig og spirituel udvikling. Der er selvfølgelig overlapninger med andre fremgangsmåder og inspiration fra dem, men den kombination af grundideer, GT bygger på, er helt unik og er skabt fra grunden af. GT kombinerer altså en række skarpe profiler på forskellige områder til én sammenhængende helhed:

Total respekt for forvandlerens oplevelser

Den måske allermest unikke profil for GT er, at vi insisterer på overholdelsen af en lang række grundregler for GT. Grundreglerne er samling af regler for god GT, og er en kombination af praktiske og etiske regler. Det vigtigste karakteristikum ved reglerne er total respekt for klientens oplevelser. Det betyder, at guiden ikke på nogen måde giver gode råd, fortolker, eller fortæller forvandleren, hvordan tingene hænger sammen.

GT bygger på mange års sikre erfaringer om at indsigterne i, hvordan tingene hænger sammen, hvad der skal forvandles, osv. allerede befinder sig i forvandlerens sind og blot behøver en afdækning. Denne afdækning af skjult indhold (både tanker og følelser) finder sted gennem en intensiv og målrettet anvendelse af GT-metoderne.

GT-færdighederne bringer forvandleren i langt dybere kontakt med sig selv, transformerer og forløser negative tanker og følelser og fremkalder de værdifulde spontane "aha"-oplevelser, der ændrer på forvandlerens opfattelser og handlinger - uden at nogen har fortalt ham eller hende i hvilken retning de skal ændres.

I GT-processen kommer det hele altså indefra. Det betyder dog ikke, at guiden er passiv eller bare lader det hele sejle. Guiden styrer målrettet forvandleren dybere gennem de metoder, der omtales senere i teksten, og fastholder forvandleren på processen ved fra minut til minut - eller måske snarere fra sekund til sekund - at anvende lige præcis den GT-færdighed, der passer til situationen og den måde, GT-forløbet udvikler sig på. Det er en unik kombination af meget aktiv guideintervention og total accept af alle oplevelser, der kommer op.

Man kan også formulere dette vigtigste grundregel-princip, som at guiden så at sige "går ind i forvandlerens univers" dvs. ser tingene - så godt det kan lade sig gøre - fra forvandlerens synspunkt, og derefter går ind og hjælper ham eller hende med at ændre på uønskede negative følelser og overbevisninger.

Og det er faktisk forvandleren, der selv transformerer sindets indhold - derfor har jeg valgt det meget aktive navn "forvandleren" som den bedste præcisering af denne GT-rolle. Guiden er det menneske, der udefra hjælper forvandleren med at foretage de ønskede ændringer. Derfor ordet "guiden". At det er forvandleren selv, der foretager ændringerne i sit personlige univers illustreres selvfølgelig også levende af den kendsgerning at man kan udføre GT på sig selv og her er både guide og forvandler.

Ligeværdig gratis udveksling

Den ligeværdige, gratis udveksling er den del af vores profil, der er mest indlysende, og som de fleste opdager ved første øjekast. En af de helt fundamentale ting ved GT, er, at det er muligt for almindelige mennesker på effektiv og dybtgående måde at hjælpe hinanden med personlig og spirituel udvikling.

Det er muligt at tage det store skridt væk fra afhængigheden af eksperter, væk fra det ulige autoritetsforhold, og gå ind i et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter.

Den traditionelle rollefordeling, både inden for den etablerede psykiatri, psykoanalysen og de nyere terapiretninger, er, at terapeuten bliver i terapeutrollen, og "patienten" bliver i klientrollen. Denne rollefordeling kan ikke vendes. Og terapeutens belønning er (bl.a.) penge, hvad enten patienten betaler direkte, eller terapeuten får sin løn indirekte fra det offentlige. GT er et alternativ til dette system.

Det er et alternativ, som indeholder en masse fordele for de mennesker, der ønsker at tage springet bort fra afhængigheden af psykologiske autoriteter og gå ind i en situation med fuldt selv-ansvar og gensidig ansvarlighed mellem ligeberettigede deltagere i en personlig og spirituel udviklingsproces.

Gensidig ligeværdig hjælp indebærer mange fordele, der ikke findes i professionel terapi. Det ulige forhold mellem en professionel terapeut og en patient, hvor patienten er defineret som "den-der-er-noget-i-vejen-med", og terapeuten er defineret som eksperten, der ikke fortæller om sine egne problemer, har adskillige uheldige konsekvenser:

Patienten er meget mere afhængig af den professionelle terapeut og har sværere ved at sige fra i den situation. Patienten vil også nemmere udvikle overføring og projektioner på terapeuten (dette problem beskrives grundigt i et senere kapitel).

Det hele tiden at være i patientrollen fastholder en mindreværdig position, en position af afhængighed. GT, hvor man halvdelen af tiden er guide og halvdelen af tiden er forvandler, udvikler selvværdsfølelsen på en helt anden måde.

Guiderollen styrker selvtillid og selvværd

At fungere i guiderollen er ikke bare en måde, hvorpå man "betaler" for den hjælp, man selv har modtaget - den giver i sig selv en positiv forvandlingseffekt på guiden! Det at se, at "her sidder jeg og hjælper en anden person gennem smerte og vanskeligheder frem til glæde og frihed", er i selv en forvandlende oplevelse, der kan være lige så stor som gevinsten ved at være forvandler i en vellykket forløb. Det styrker selvværdet, og at se GT virke på andre styrker følelsen af, at man også selv vil have styrke til at forvandle sine negative følelser og overbevisninger.

Ægte engagement sikret

Selvfølgelig er mange professionelle terapeuter i besiddelse af ægte medfølelse med og kærlighed til deres klienter, men selve det, at klienten skal betale dyrt for hvert minut i terapien, kan hos nogle føre til følelsen af, at "det her gør min terapeut bare for pengenes skyld."

Denne følelse kan i sin natur ikke opstå i gensidige udvekslingsforhold, hvor der ikke er penge involveret. På grundkurset lærer den enkelte adskillige andre mennesker at kende og kan frit spørge enhver, om han eller hun er villig til at udveksle GT. Derved skabes det gode følelsesmæssige forhold, den gode kontakt og det ægte engagement før GT-forløbene.

Fordelene ved partner-rotation

På kurserne er der mulighed for rotation mellem mange forskellige guider. At man frit kan skifte sin guide ud uden større problemer er også med til at forhindre et uheldigt afhængighedsforhold, og forhindrer udviklingen af fastlåste situationer.

Deltagerne opdager hurtigt, at forskellige guider har en tendens til at trække forskellige oplevelser frem i lyset. Det er måske en forskellig at oplevelse at have en kvinde eller en mand som guide, en ung eller en ældre osv. Denne erfaring er vigtig, og jeg sørger for at alle deltagere i løbet af et grundkursus får arbejdet sammen med alle de andre. Der er mange deltagere, der i tidens løb har udviklet et specielt godt topersoners samarbejdsforhold og som derfor fortsætter med at lave aftaler om gensidig udveksling af GT efter kurset.

Det centrale er ikke, om GT-forløbene foregår på kurser, eller under private forhold i topersoners-grupper eller eventuelt i en GT-gruppe, hvor alle medlemmer har taget grundkurset i GT. Hver af disse muligheder kan være optimal for den enkelte på et bestemt tidspunkt, og hver situation har sine fordele og sine ulemper som ramme om GT.

Det centrale budskab er, at rollerne vendes, at vi både kan være forvandlere og guider - der er tale om et ligeberettiget forhold mellem mennesker, der gensidigt giver og modtager hjælp til personlig og spirituel udvikling.

Nye navne til de to roller

GT-konceptet ligger så langt fra "normal" terapi, at det er misvisende at bruge betegnelserne "terapeut" og "klient".

Derfor har jeg har skiftet sprogbrug i forhold til papirudgaven af bogen. Den nye sprogbrug dækker meget bedre, hvad der sker i GT. Jeg kalder nu "klienten" for "forvandleren". For det er lige præcis det, hun eller han er! Forvandleren er den, der (med eller uden støtte fra en anden) bruger de færdigheder, vedkommende har lært, til at gå indad og forvandle sit sind. Forvandleren ved at formålet er at forvandle negative følelser og overbevisninger til positive følelser af frihed, styrke, kærlighed og ekstase og til nye selvvalgte positive overbevisninger.

"Terapeuten" kalder jeg nu "guiden". Det er den, der som en anden turguide dirigerer forvandleren rundt i sindet og instruerer ham eller hende i de færdigheder, der på et givet tidspunkt er de bedste til at forvandle de negative følelser og overbevisninger. Det er så at sige forvandleren selv, der går ind i sindet og påvirker det, ikke guiden, som kun kommer med gode forslag, fastholder forvandleren på hans eller hendes indre proces osv.

GT kombinerer følelsesforvandling og
forvandling af overbevisninger

De mange færdigheder i GT, udgør en unik kombination af metoder. På den ene side indeholder GT en lang række fremgangsmåder, der forløser og forvandler undertrykte og indkapslede følelser. Alene dette er usædvanligt nu om dage. Metoder til personlig vækst, der sætter mentale omstruktureringer i centrum uden at forløse dybere undertrykte følelser, er meget udbredte - f.eks. i mange udgaver af NLP, kognitiv terapi, coaching osv. Metoderne går ud på at blive mere tjekket, mere kontrolleret og blive bedre til at opnå ydre mål.

Det sårede indre barn, der længes efter forståelse, forløsning og forvandling af ældgamle, men stadig forstyrrende følelser, forsømmes groft og håndteres ved at lægge en tjekket facade henover de sårede og vrede følelser. GT tillader forløsningen af dybe følelser og opmuntrer til det, når følelserne spontant dukker op i GT-forløb.

På den anden side har GT fuld forståelse for, at menneskers problemer skyldes negative overbevisninger - tankemønstre - og lægger lige så stor vægt på at ændre negative overbevisninger til positive som på at forløse og forvandle følelser. Skiftet i overbevisninger sker først og fremmest gennem brug af metoden "positive bekræftelser".

Hvert forløb slutter med positive essensfølelser

GT er også speciel på den måde, at hvert eneste forløb er målrettet mod, at forvandleren ved afslutningen har positive essensfølelser. Essensfølelser er stærke positive følelser, der ikke er afhængige af noget som helst i omgivelserne eller af at opnå ydre mål, men som er en "ren" tilstand i forvandlerens sjæl/krop. Der kan f.eks. være tale om følelsen af frihed, kærlighed, fred, styrke, lykke, ja endog ekstase.

Hvert forløb tager udgangspunkt i forvandlerens tilstand i det øjeblik, forløbet starter. Ved - i én samlet proces - at forløse en række negative følelser og ved at forvandle negative overbevisninger - et forløb, der normalt tager 1-3 timer - når forvandleren frem til positive essensfølelser. Det er guidens opgave at føre forvandleren frem til disse essensfølelser og til en helt udadvendt tilstand - i fuld kontakt med de fysiske omgivelser - (se kapitlet om udadvending), før han eller hun "slipper forvandleren". GT indeholder så selvfølgelig en detaljeret vejledning i, hvordan man gør det!

GT balancerer forløsning af negative følelser med aktivering af positive følelser og positive overbevisninger

Det er et kendetegn ved GT, at man ikke udelukkende tackler de negative følelser og de negative overbevisninger. Tværtimod lægges der stor vægt på hele tiden at aktivere forvandlerens positive ressourcer, styrke og indre muligheder for oplevelse af positive følelser. GT tilstræber en balance, så der hele tiden aktiveres en større mængde positive ressourcer end de negative følelser og overbevisninger, der er under forvandling i GT-forløbet. Jo mere man aktiverer positive ressourcer undervejs i et forløb, des lettere forvandles det negative. GT indeholder en lang række metoder til ressourceaktivering, der er beskrevet i de forskellige kapitler, f.eks. positive erindringer, positive fantasier, værdsættelser og bekræftelser.

GT er både personlig og spirituel udvikling

At kontakte og opleve positive essensfølelser - i sin yderste udgave ekstase - er i min opfattelse en enormt vigtig del af spirituel udvikling. Det vigtigste, vi alle kan gøre, er at forløse og forvandle negative (også kaldet reaktive) følelser og øge vores evne til at kontakte (og blive i) positive essensfølelser. Denne proces er en vigtig del af rejsen mod at opleve "ren væren" - den jeg-frie oplevelse af enhed med alt og alle, som er en kerneoplevelse på den spirituelle udviklings vej.

En almindelig fejlopfattelse er, at spirituel udvikling kræver, at man tilslutter sig specielle religiøse verdensbilleder og modeller - det være sig de "gamle" traditionelle religioner eller alle de nye "new age" variationer. Min opfattelse af spirituel udvikling er, at det er proces, der kan udføres uafhængigt af alle religiøse verdensbilleder og trosforestillinger. Det er endog muligt at være ateist og samtidig udvikle sig spirituelt!

GT er kendetegnet ved, at det på én gang er "personlig" og "spirituel" udvikling. De to måder til forvandling har i generationer været adskilte - med en stor tyk mur imellem. Jeg har de sidste 40 år - lige siden min spirende interesse for feltet - haft en sikker indre forvisning om, at denne adskillelse er fuldstændig forkert og helt kunstig. Jeg har ved at skabe GT forsøgt at give mit bidrag til at overvinde denne modsætning.

Eksempler fra nutiden på syntesen
af følelsesforvandling og spiritualitet
For nylig (set i historisk perspektiv) er der skabt dybt interessante og kvalificerede bud på, hvordan man kombinerer personlig og spirituel udvikling. Ét bud på syntesen er Stanislav Grofs holotropiske integrationsmetode, der er forbundet med hans total-omfattende bevidsthedsmodel over alle psykens lag.

Også den indiske guru Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) var tidligt ude med erkendelsen af, at det er er nødvendigt at rense sindet for al den ophobede smerte gennem forløsning af alle de undertrykte følelser, før man kan arbejde med meditationsteknikker, der har til formål at gå ud over sindets grænser og opleve enhed og kosmisk bevidsthed. Som en slags totrins-proces. Derfor var hans ashram i Poona en sydende heksekedel af både vestlige følelsesforløsende teknikker og østlige meditative.

Et interessant bud på syntesen er Eckhart Tolles "Nuets kraft" filosofi, der tackler deaktiveringen af "smertekroppen" samtidig med, at den guider mennesker ind i "ren Væren".

Et meget anderledes bud er Harry Palmers Avatar-metode, der lægger hovedvægten på sjælens kreative evne til at "af-skabe" uønskede overbevisninger og følelser og kreativt skabe de ønskede indhold.

Et spændende og unikt bud er Robert Augustus Masters' syntese af følelsesforløsende fremgangsmåder og bevidst kontakt med det spirituelle. På hans hjemmeside kan du f.eks. læse/downloade hans bog Meeting the Dragon (2009), der har det centrale budskab at møde den psykiske smerte og gå ind i den i stedet for at flygte fra den. Masters er en indædt modstander af "spiritual bypassing" dvs. den stærkt udbredte tendens til at bruge spirituelle teknikker og filosofier til at undgå at mærke og forvandle al den indre smerte og alle de "uspirituelle" negative følelser. Faktisk har han sommeren 2010 udgivet en bog, der udelukkende omhandler spiritual bypassing.

Alle disse bud på syntesen - og mange mange flere - har været til stor inspiration for mig i forskellige faser af udviklingen af GT.

At anvende GT alene på sig selv - selvforvandling er vigtig

De fleste af de færdigheder, man lærer på kurserne, er lige så velegnede til alene-brug som til gensidige udvekslingsforløb. Jeg fremhæver altid, at det er vigtigt for enhver, der går på kurser i GT, at lære fremgangsmåderne så godt, at han eller hun kan udføre dem på sig selv - dvs. være både forvandler og guide på én gang. Det læres helt sikkert nemmest ved at opøve både forvandler- og guidefærdigheder i gensidige udvekslingsforløb.


Jeg mener dog, at man kan lære færdighederne til et vist niveau og have gavn af dem uden nødvendigvis at tage kurserne. Jeg har derfor skrevet vejledninger til selvforvandling der, hvor jeg mener det er muligt at anvende færdighederne til selvforvandling uden at have lært dem på kurserne. Jeg håber vejledningerne i teksten vil skærpe nysgerrigheden efter at lære fremgangsmåderne grundigere på et kursus i GT, hvor man også lærer alt det ekstra, der skal til, før man kan gå ind i at hjælpe andre og udveksle GT.

Det har både fordele og ulemper at udføre GT alene på sig selv, men det er en ekstrem vigtig proces for alle forvandlere at lære det. Det skaber uafhængighed af en guides tilstedeværelse og gør at GT ikke bare er noget man "går til" en gang imellem, men en permanent daglig proces af selvforvandling. Selv bruger jeg hver dag mindst et par stykker af de beskrevne teknikker. Ikke som et "program" men helt efter behov, situation og lyst.

Den økonomiske fordel

Sammenlignet med andre terapiformer er GT uhyre billig, idet man kun skal betale for de kurser, hvor man lærer de færdigheder, man senere selv anvender til selvforvandling og/eller gensidig udveksling og/eller til at hjælpe familie og venner.

Denne udgift (2010: 7.800 kr. for et GT-kursus over 8 søndage med mulighed for rabat for mennesker med meget lav indkomst) er minimal i forhold til, hvad professionel terapi koster, og der er således mulighed for, at mennesker af enhver økonomisk status kan være med.

Dette bevirker, at deltagerne i GT i de over 30 år, jeg har undervist, har spredt sig i indtægtsniveau fra kontanthjælpsmodtagere til vellønnede akademikere.

GT kræver personligt engagement

Til gengæld for den relativt begrænsede startudgift kræver GT et intenst personligt engagement. Og GT kræver, at man er villig til at give sin tid til den - f.eks ved dagligt at bruge metoderne på sig selv i en løbende udviklingsproces.

Lige fra starten skal man aktivt engagere sig, ikke alene i forvandlerrollen, men også i guiderollen. Man skal være villig til at være GT-guide for andre og gå fuldt og helt ind i de øvelser på kurset, hvor guide-færdighederne læres.

Det er derfor helt umuligt at opretholde en "forbrugerindstilling", som man kan, hvis man f.eks. hører foredrag om terapi eller betaler professionelle terapeuter for at få lov til at forblive i rollen som klient.

GT giver mulighed for meget længere forløb

I professionel terapi vil den meget høje pris pr. time automatisk medføre, at terapiforløbene bliver ret begrænsede i længde og antal. Professionelle inddeler deres arbejdsdag og sætter så og så lang tid af til hver klient.

Når et GT-forløb først er i gang, og det går i dybden, afrundes det ofte ikke på en naturlig måde, før der er gået flere timer. En afbrydelse af forløbet bevirker, at både forvandler og guide oplever det som højst ubehageligt og får en følelse af uafsluttethed og ikke-afrundethed.

Det gør somme tider koordineringen af afslutningen på f.eks. 6 parallelle forløb, så et kursushold kan mødes samlet igen, til en udfordring for lærerne. Én ting er at sætte hold i gang med GT-forløb, en helt anden at få de engagerede guider og forvandlere til at runde forløbene af inden for kursets rammer!

GT-forløb kan ofte tage 2-3 timer. Hvis forvandlere regelmæssigt skulle have forløb af denne tidslængde og betale en højtlønnet professionel terapeut for det, ville de fleste mennesker med en jævn indtægt få belastet deres budget ret hårdt. (Jeg har regnet lidt på det og fundet ud af, at man for GT-grundkursusprisen ville kunne få ca. 5 forløb af GT- længde hos en professionel psykolog).

GT er ikke (alternativ) behandling af psykisk sygdom

GT er ikke en (alternativ) behandling af psykisk sygdom! Kurserne er undervisning i brugen af effektive færdigheder i - på eget ansvar og under egen kontrol - at forvandle sig selv. Der er tale om personlig udvikling og spirituel selvudforskning, hvor man lærer at ændre negative følelser og negative overbevisninger til glæde, styrke, frihed, kærlighed og ekstase.

GT arbejder faktisk slet ikke ud fra en sygdomsmodel, hvor nogle mennesker er "psykisk syge", mens andre er "raske" eller "normale". Vi arbejder derimod ud fra en overbevisning om, at alle mennesker har brug for at arbejde med personlig og spirituel udvikling. Jeg har gennem mit liv erfaret, at mange såkaldt "psykisk syge" kan være meget tættere på deres egen ægte kerne end såkaldt "normale"! Såkaldt "normalitet" kan ofte være ensbetydende med en (ikke erkendt) fremmedgørelse fra personens ægte og oprindelige følelser og oplevelser - noget der allerede blev fremhævet af Ronald D. Laing og David Cooper omkring 1970 i forbindelse med den såkaldte "antipsykiatri"-bølge.

Selve begrebet "behandling" af "psykisk sygdom" forudsætter næsten eksistensen af en "patient" (som ikke dagen efter er "behandler") og en "behandler" (der ikke dagen efter er "patient").

GT-ideen med rolleskiftet guide-forvandler skaber som sagt helt andre forhold med ligeberettiget solidaritet og en helt anden måde at opleve medmennesker på end behandler/patient-forholdet med dets indbyggede ulige magtforhold og fristelsen til at blive hængende i patientrollens afhængighed.

Læseren vil derfor også opdage, at sygdomsdiagnoser som f.eks. neurose/neurotisk, psykose/psykotisk slet ikke er brugt i teksten.

Det betyder absolut ikke, at vi ikke anerkender, at mennesker kan befinde sig i alvorlige psykiske krisetilstande, og sommetider have brug for egentlig psykiatrisk behandling

Det, at vi GT-sammenhængen ikke opererer ud fra begrebet "psykisk sygdom", betyder ikke, at vi er i stand til at klare hvem som helst eller hvilke som helst psykiske tilstande. Tværtimod er det afgørende vigtigt for os at præcisere, hvad vi kan håndtere, og hvad vi ikke kan håndtere. De rammer, GT foregår under, sætter klare grænser for, hvem vi kan tilråde at deltage: GT henvender sig kun til mennesker, der er i stand til at klare deres egen hverdag og som fungerer så rimelig godt, at de er i stand til at varetage rollen som guide for andre - og ikke kun kan fungere som forvandler. I tvivlstilfælde afgør kursuslederne, hvem der er i stand til at deltage.

Vi kan som sagt ikke tilbyde at udføre GT på mennesker, der henvender sig med et ønske om at få envejs-GT i forvandler-rollen. Vi begrænser os til at udøve den gensidige udveksling, der foregår mellem GT'ere, som er på eller har gennemført grundkurset, og som derfor i lige så høj grad kan fungere i guiderollen som i forvandlerrollen.

Derfor henviser vi mennesker, hvis motivation er at få hjælp her-og-nu på grund af en krise, til terapeuter, der giver énvejs terapi mod betaling - terapeuter, hvis fremgangsmåde samtidig er grundlæggende i overensstemmelse med GTs principper.(Specielt grundreglerne for GT).

Og så anbefaler vi disse mennesker - når de er parate til det - at begynde på et grundkursus for selv at lære at give GT.

Om at bruge GT-færdighederne på venner, familie og børn

Ovenstående bemærkninger om grænser for deltagelse på GT-kurser betyder bestemt ikke, at de mennesker, der har gennemført et fuldt grundkursus, (og som virkelig behersker det lærte!) ikke kan anvende færdighederne på ikke-GT'ere. Tværtimod viser al erfaring, at kursusdeltagere med stort held har anvendt fremgangsmåderne til at hjælpe venner og familie med forvandling af svære følelser og negative overbevisninger.

Selv kursusdeltageres børn har haft glæde af, at deres forældre anvendte færdighederne til at hjælpe børnene gennem følelsesmæssige kriser i hverdagen! Det har gennem årene været en stor glæde for mig at høre dette. Forældre kan blive meget bedre til at hjælpe deres børn med svære følelser ved at anvende præcise metoder - naturligvis helt tilpasset barnets alder og forståelsesniveau.

Børn er så følelsesmæssigt åbne, at de ofte er lettere at hjælpe end voksne - hvis børnene har fuld tillid til det menneske, der hjælper dem. Jeg tror, at forældre, der læser denne bog, vil se, at mange færdigheder nemt kan anvendes til at hjælpe børn, og at visse metoder endda meget ligner det, børn spontant gør som "selvterapi". Der er tale om, at forældre har brugt meget enkle metoder fra grundkursus-niveauet, og ikke om de viderekomne færdigheder fra mere avancerede kurser.

Hvad er målet med GT?

 • Total væren hér og nu?

 • Ekstatisk glæde?

 • Forståelse af universets og bevidsthedens gåder?

Tja, hvorfor ikke! Men de, der søger kurserne i GT, formulerer i de fleste tilfælde ikke deres målsætning så radikalt!

Der er mere nærliggende mål, og når man spørger, hvad kursusdeltagere egentlig vil med GT, får man svar som:

 • at forvandle negative følelser og kropslige spændinger - for at få dem væk eller:

 • at komme i dybere kontakt med følelser og få øget kropsbevidsthed

 • at forvandle negative overbevisninger til positive - og derved opnå selvtillid, tro på egne evner, egen kunnen og egen styrke

 • at forbedre forholdet til medmennesker - at opnå bedre forståelse, kommunikation og seksuel kontakt

 • at opnå mere ro, mindre stress, afspænding og ligevægt over for livets tilskikkelser

 • at forstå sig selv bedre - at forstå andre, hjælpe andre med deres problemer

 • at få mere styr på sit liv i stedet for at være ude af kontrol

eller: måske omvendt at blive mere spontan, hengiven og uforudsigelig.

En meget stor del af kursusdeltagerne har gennem årene fortalt, at de kom på grund af GT's totale respekt for forvandlerens oplevelser, fordi de ønskede at deltage i en ligeværdig udveksling af hjælp eller fordi de også gerne ville lære at hjælpe andre.

Hvad og hvor meget, man får ud af GT afhænger helt af ens egen indsats! Jo mere man selv yder, og jo mere energi man lægger i det, des større udbytte får man.

Og det, man kan få ud af at arbejde med sig selv, er noget, der er så stort, smukt og værdifuldt, at det slet ikke kan måles i penge!

GT er ikke mirakelkur

Selvom der af og til forekommer noget, der i guiders og forvandleres øjne ligner mirakelkure - lynhurtige forvandlinger af negative følelser og negative overbevisninger - kan en guide eller en kursusleder aldrig love noget i den retning!

Tværtimod kan man love deltagerne, at den "gevinst", de får ud af GT, vil afhænge af deres egen indsats, og at der ofte vil være tale om et vedholdende arbejde, hvor den eneste garanti, forvandleren har, er hans eller hendes egen indsats. Til gengæld har en person ikke brug for garantier udefra mere, når han eller hun har mærket, hvad der sker ved faktisk at anvende GT-metoderne.

Skift til spirituel søgen

Og der sker ofte noget forunderligt undervejs!
Målsætningen med den personlige udvikling udvider sig! Affødt af personlige oplevelser f.eks. i dybtgående GT-forløb kan mennesker begynde at interessere sig mere for den spirituelle dimension end for personlige gevinster af den ovennævnte type. Synsvinklen ændres, og der kan ske et fundamentalt skift i opfattelsen af, hvad verden er, og hvad livets mening er.

Dybe eksistentielle spørgsmål kan komme i forgrunden:

 • Hvorfor er jeg her på jorden?

 • Hvorfor eksisterer lidelsen og ondskaben?

 • Hvordan skal jeg konfrontere de grundlæggende livsvilkår:

 • Altings foranderlighed og forgængelighed?

 • Forgår min bevidsthed med døden, eller er der noget, der er evigt?

 • Hvem er jeg i min dybeste identitet?

 • Hvad er universets dybeste natur?

Svarene skal komme indefra

GT kommer ikke med færdigstrikkede løsninger og svar på disse dybe spørgsmål. Forskellen mellem GT og religiøse systemer af alle typer - traditionelle og nyreligiøse - er, at religionerne altid leverer tro, dvs. færdigsyede svar og dogmer, som tilhængerne skal tro på. I GT er grundprincippet, at svarene skal komme indefra, som selvoplevelse. De ægte svar kommer gennem personlig oplevelse og indre forvandling.

Jeg anser den del af den personlige udviklingsproces, hvor man arbejder med forvandling af negative overbevisninger og følelser til positive og den del, der handler om den dybere identitet og væren og om personlige svar på "metafysiske" spørgsmål, for at være én samlet og glidende proces. Jeg mener derfor at den adskillelse og den mur, der i generationer har været mellem den "terapeutiske" proces og "den spirituelle" er helt forkert og helt misvisende.

De to processer kan slet ikke adskilles! En ægte spirituel proces indebærer nødvendigvis en forvandling af negative følelser og overbevisninger til positive, og en ægte og dybtgående terapeutisk proces lander uundgåeligt personen i spirituelle tilstande og skaber spirituelle erkendelser.

 

Oversigt over profiler for GT:

 • GT har total respekt for forvandlerens oplevelser - grundregler sikrer det

 • Det er GT-forvandleren, der skaber transformationen i sig selv

 • GT er ligeværdig gratis udveksling

 • GT-guiderollen styrker tillid og selvværd

 • GT'ere arbejder sammen med mange forskellige partnere

 • GT kombinerer følelsesforvandling og forvandling af overbevisninger

 • Hvert GT-forløb slutter med positive essensfølelser

 • GT balancerer altid forløsning af negative følelser med aktivering afpositive overbevisninger og følelser

 • Man kan anvende GT alene på sig selv selvforvandling er en vigtig del af GT

 • GT er en økonomisk fordel udveksling uden penge

 • GT kræver personligt engagement i andres forvandling

 • GT giver mulighed for meget længere forløb

 • GT er ikke (alternativ) behandling af psykisk sygdom

 • Man kan bruge GT-færdighederne på venner, familie og børn

 • GT kommer ikke med færdigstrikkede løsninger og svar

 • GT er kendetegnet ved, at det på én gang er "personlig" og "spirituel" udvikling

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?