Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Forvandling gennem fuld accept: aktiv lytning

Det er et paradoks - som det er nødvendigt at forstå fuldt ud - at det er svært at forvandle eller opløse en uønsket tilstand uden først at acceptere den fuldt ud. Total accept af en tilstand har en stor tilbøjelighed til på næsten magisk vis at forvandle tilstanden til en anden tilstand.

Hvis man omvendt gør modstand mod tilstanden, har den en tendens til at forblive som den er! Modstand fastlåser eller fastfryser en tilstand. På et dybere plan kan man måske sige, at modstanden endog er med til aktivt at skabe tilstanden. Og det er jo det modsatte, man ønsker: At tilstanden opløser sig eller forvandles.

Læren er: Hvis man vil bevare noget, skal man gøre modstand mod det - men hvis man vil opløse det, skal man acceptere det! Det er et superparadoks - og det er meget tilgiveligt, hvis du har svært ved at forstå dette grundprincip!!

Måske står man midt i en eller anden helvedes ubehagelig indre eller ydre tilstand, som man ønsker hen, hvor peberet gror, og så skal man acceptere den!! Fy føj da! Hvor inderlig afskyeligt!! 

Accept er en grundlæggende metode til selv at tage ansvar for og forvandle disse følelser. I GT er "accept" lig med at holde op med at gøre modstand mod at føle eller opleve en bestemt (reaktiv eller negativ) følelse.

"Uønsket tilstand" = Faktisk tilstand + modstand/protest

Som regel vil en starttilstand før et GT-forløb (dvs. den indre eller ydre tilstand, et menneske på et bestemt tidspunkt ønsker at forvandle, opløse eller fjerne fra sit personlige univers), have en "anatomi", der ser således ud:

"Uønsket tilstand" = Faktisk tilstand + modstand/protest

Definitionen af en "tilstand" er:

En følelse, en impuls, et handlingsmønster, en kropstilstand, en ydre situation, et forhold til et andet menneske, osv. Her er nogle få eksempler på tilstande, der kan være uønskede:
En negativ følelse: jalousi, had, depression, ufrihedsfølelse

En psykosomatisk tilstand, f.eks. hovedpine, kvalme

En uønsket negativ overbevisning, f.eks. "Jeg er ikke noget værd" eller "Jeg føler mig altid udenfor" "Sex er forbudt", "Jeg kan ikke sætte grænser for andre"

Et mål, der virker uopnåeligt, f.eks.: "Jeg er føler mig frustreret, fordi jeg ønsker at rejse jorden rundt og se alting, men jeg har ingen penge."

Et dårligt forhold til kæresten

Jeg føler mig undertrykt af chefen

Jeg har økonomiske problemer

Jeg har penge, men er ikke millionær

osv. i det uendelige - du kan sagtens selv finde på 100 eksempler til - og de bedste eksempler er de uønskede tilstande, du selv oplever!!

Men både guiden og forvandleren skal være bevidst om, at problemet ikke er en af disse tilstande i sig selv. Det er derimod en af disse tilstande plus modstanden mod den. Jeg har sat smileyerne ind, der protesterer vildt, for at symbolisere denne modstand. Hvis ikke protesten mod tilstanden var der sammen med tilstanden, ville forvandleren jo slet ikke forsøge at forvandle den!!

Der er altså tale om f.eks. jalousi plus modstanden: "Jeg vil ikke have den følelse". Modstanden mod jalousien kan have mangfoldige årsager. For blot at nævne nogle eksempler: "Det er egoistisk og ufrit at være jaloux". "Det gør ondt i sjælen at være jaloux". "Han skal ikke have lov at have den triumf at gøre mig jaloux" osv.

En "uønsket tilstand" har altså altid to sider:

En tilstand og modstanden mod denne tilstand

Det kan måske lige her lyde selvindlysende, men det er ofte absolut ikke selvindlysende i livet eller i GT-praksis! Guiden (som selvfølgelig kan være dig selv) må tværtimod påregne, at de to modsatrettede indre energier ved starten af et forløb "flyder sammen" i én pærevælling. Denne pærevælling kommer sprogligt til udtryk f.eks. gennem udsagn som:  "Mit problem er hovedpinen", "Mit problem er jalousien" eller: "Jeg har en negativ følelse, det er_______." I det sidste eksempel er det sprogligt tydeligt, at der sker en sammenflydning af selve tilstanden og modstanden mod den.

Alene det indledende skift - at det bliver tydeligt for forvandleren, at der er tale om to modstridende kræfter - er en god begyndelse på et forløb. Får man skilt de to sider ad og så at sige gjort dem til to forskellige energier, har man gjort en god begyndelse, og har en vældig god platform for at gå videre med mange forskellige mulige forvandlingsmetoder.

At ændre modstand til accept gennem et andet menneskes accept: Aktiv Lytning

Den amerikanske psykoterapeut Carl Rogers gjorde i 1950erne oprør mod hele den psykoanalytiske tænkning og skabte sit modstykke klientcentreret terapi, der - sagt meget forkortet - er den dygtige anvendelse af aktiv lytning på en hvilken som helst uønsket tilstand.

Klienten var Rogers nye betegnelse for det, der i psykoanalysen / psykiatrien kaldtes patienten. Et stort fremskridt i terminologi, som jeg selv anvendte i GT i mange år, men som faktisk overhovedet ikke dækker den yderst aktive forvandler-rolle i GT, (se begyndelsen af denne bog for en en nærmere forklaring af forvandler/guide terminologien). Rogers filosofi var, at terapeuten møder klienten med

  •  Total opmærksomhed og
  •  Total accept.

Rogers fortolkede ikke, fortalte ikke klienten, hvad han eller hun skulle gøre eller føle osv. Det var klienten, der selv fandt ud af det hele. Rogers viste gennem sin kropsholdning, stemmeføring, mimik osv. sin totale accept.

Spejling af klientens oplevelse

Han opfandt (?) også det geniale redskab, der kunne kaldes "spejling" af det, klienten siger. Det vil sige, at terapeuten gennem omformuleringer - ofte i spørgende form - af det, klienten selv har sagt, viser at han eller hun forstår klientens tanker og de bagved liggende følelser. Sådanne resumeer kan - hvis de udføres rigtigt - skabe en kolossal følelse af lettelse, selvaccept og lyst til at fortælle videre hos klienten. Tit indleder klienten efter et spejlende resume sit næste udsagn med "Ja, det er nemlig rigtigt, og så…..". Det viser styrken i den forvandlende virkning af total accept.

Desværre har jeg gennem mange års undervisning konstateret, at resumeer af klientudsagn har fået et dårligt ry på grund af kurser, hvor deltagerne - uden nogen dybere forståelse af metodens natur - har lært, at guiden skal gentage de sidste tre ord, klienten har sagt. F.eks.: 

Klient: I den senere tid har jeg følt mig ydmyget på mit arbejde, og jeg hader den følelse!

Terapeut: Hader den følelse?

Klient: Ja det er ulækkert!

Terapeut: Det er ulækkert?

 Hvis en terapeut fremturer med denne mekaniske papegøje-fremgangsmåde - der ikke kræver terapeutens fulde opmærksomhed og engagement - vil en klient lynhurtigt føle sig meget uaccepteret, og ignoreret!

Hvis resumeet derimod præcist opsummerer det, der er klientens dilemma, uden at det er en papegøje-kopi af klientens ord, bevirker det, at klienten  - for måske første gang nogen sinde - får fornemmelsen af, at der er nogen, der hører efter og accepterer ubetinget!

Som læseren ved af personlig erfaring er denne form for total accept og intens opmærksomhed mildest talt ikke udbredt i dagligdagens kommunikation! Vi er ofte meget mere optagede af at sige det næste, vi selv tænker på, end af at vise, at vi har forstået det, en anden siger.

Når man mestrer den kunstart, som aktiv lytning i virkeligheden er, kan man derfor gå ud i livet og skabe små (eller store) mirakler alene  ved hjælp af denne ene fremgangsmåde! Og det er - i modsætning til mange andre færdigheder - en metode, man kan bruge hvor som helst og når som helst uden at støde på modstand. Hvis man bruger andre, mere dybtgående GT-metoder, på mennesker, der ikke er inde i GT, kan man nemlig hurtigt støde ind i en mur, der består i, at den, man prøver at hjælpe, slet ikke forstår metoden, men synes den er absurd!

Intensiteten i aktiv lytning er afhængig af forvandlerens accept af det andet menneske, men den er også afhængig af kvaliteten af den opmærksomhed, der gives. Jo mere opmærksomhed, forståelse og accept, des mere forvandling og selvaccept hos modtageren.

Målrettet træning på grundkursus sætter begyndere i GT i stand til den aktive lytnings "enkle" kunst. Og med mindre, man kan lytte til et andet menneske med fuld accept, kan man ikke håndtere alle de færdigheder, jeg beskriver senere i denne bog. Evnen til at lytte danner grundlaget for dem alle, og det er derfor en af de første færdigheder, som deltagere på grundkursus lærer.

Med udbredelsen af dyberegående teknikker, der også beskrives senere i denne bog, har der været en tendens til at undervurdere ordenes betydning - vigtigheden af at mennesker finder deres egne ord for forstyrrende og følelsesladede oplevelser.

Jeg er helt uenig i denne undervurdering, og aktiv lytning alene skaber ofte yderst positive forvandlinger. Aktiv lytning er ikke en fremgangsmåde, der er tilstrækkelig i sig selv, men den danner fundamentet for de dyberegående metoder, der senere gennemgås. Hvis man tror, det er nemt "bare" at sidde og lytte intenst til et andet menneske, der  taler ivrigt og følelsesladet  om smertefulde emner, tager man grundigt fejl!

Det kræver faktisk temmelig megen selvdisciplin fra guidens side ikke at:

  • blande sig
  • stille ledende spørgsmål
  • give gode råd
  • afbryde, osv.

Det er en kommunikationsform, der for de fleste menensker er radikalt forskellig fra den dagligdags kommunikation i familien, på arbejdspladsen, osv. Nogle er så heldige at have familie eller venner, der giver dem så megen opmærksomhed, som der her kræves - men for mange er det en forbavsende og helt ny oplevelse at blive lyttet til i lang tid uden at blive afbrudt!

Grundlæggende forvandlingsprincipper bag aktiv lytning

Total accept af oplevelser fører til øget selvaccept

Fornægtelsen af vores oplevelser i barndommen og voksentilværelsen fører til, at vi gradvis mister troen på, at vi faktisk oplever,det vi oplever. Denne proces vendes via guidens totale accept af alle oplevelser (og forvandlerens egen accept!) gradvis til en selvaccept, hvor vi igen kan sige: "Ja!" til vores egne oplevelser. En yderligere beskrivelse af oplevelsesfornægtelse med eksempler på dette findes i kapitlet om "Grundregler for GT".

Opmærksomhed på noget ændrer det

Det er en grundlæggende egenskab ved bevidstheden, at opmærksomhed på noget ændrer det. Når forvandleren fortæller om et problem, får han eller hun intens opmærksomhed. Derved dukker der pludselig ting op i bevidstheden, som ikke var der i forvejen. Forvandlerens egen opmærksomhedsenergi er (måske) ikke stærk nok til at løse problemet. Grunden til, at forvandleren (måske) ikke selv kan forvandle de negative følelser og overbevisninger, er blandt andet, at størsteparten af dem ligger under bevidsthedsoverfladen og derfor ikke er umiddelbart tilgængelige for forvandling.

Jo mere intens opmærksomhed, guiden er i stand til at udstråle, des bedre vilkår får forvandleren for at skabe de indre forvandlinger. Når opmærksomheden på de negative følelser eller overbevisninger øges ved at både guiden og forvandleren retter deres opmærksomhed mod dem, bevæger en større del af dem sig op over bevidsthedsoverfladen.

Dette kan i praksis give sig udslag på følgende måder:

Indsigt, aha!-oplevelse:
Uden at guiden er kommet med nogen som helst ideer eller forslag, går årsagssammenhænge og handlingsmuligheder pludselig op for forvandleren.

Følelser
Følelser som forvandleren ikke har været klar over, dukker op, så han eller hun ofte overraskes over styrken og omfanget af f.eks. sit eget raseri eller sin egen sorg.

At finde egne ord for egne oplevelser og følelser
Når mennesker har været udsat for et følelsesmæssigt chok eller en oprivende begivenhed, er der ofte hverken hoved eller hale på det, de fortæller.
Guiden kan bare se, at den pågældende er følelsesmæssigt oprørt.

Forvandleren fortæller måske usammenhængende om alle mulige personer og situationer, som guiden slet ikke kender, og der går lang tid, før guiden finder ud af, hvad der egentlig er sket. Når guiden bare lytter og lytter, får forvandleren efterhånden orden på sine egne tanker og får dermed også lettere ved at håndtere de smertefulde følelser.

Forløsning af undertrykte følelser
Når forvandleren fortæller om noget, der er fyldt med sorg, raseri, forvirring, skyldfølelse, osv. -  sker der ofte det, at de smertefulde følelser, der er forbundet med emnet forløses. Dette kan f.eks. ske alene gennem ivrig og engageret tale fra forvandlerens side eller gennem gråd, rysten eller vredesudladning undervejs. (Fænomenet med forløsning af fortrængte følelser beskrives meget grundigere i kapitlet om udtryk af kropsimpulser senere i bogen.) Efter at følelserne er blevet forløst, forekommer forvandlerens følelser og hele situation ham eller hende meget mere overskuelig. 

De fire grundlæggende virkningsmekanismer vedf aktiv lytning:

  • total accept af oplevelser fører til øget selvaccept
  • opmærksomhed på noget ændrer det
  • at finde egne ord for egne oplevelser og følelser og
  • forløsning af undertrykte følelser

går hånd i hånd under aktiv lytning, og disse fire forvandlingsprincipper er også grundlæggende for GT i al almindelighed.

Fire svagheder ved aktiv lytning

Men aktiv lytning har som isoleret fremgangsmåde også svagheder.

"Katten om den varme grød"
Det er muligt for forvandleren at gå rundt og rundt om problemet og aldrig komme ind til kernen, netop fordi aktiv lytning kun bearbejder det, forvandleren af sig selv vælger at fortælle. Man bruger ikke nogen dirigerende eller fastholdende metoder til at føre forvandleren ind i oplevelser, der ligger begravet lidt længere nede under bevidsthedsoverfladen.

Spaltningen mellem hoved og krop
Nogle forvandlere kan fortælle om stærkt følelsesladede problemer uden at få følelserne eller kroppen med, og får dermed kun bearbejdet problemet intellektuelt. For andre forvandlere er dette overhovedet ikke noget problem: Det falder dem f.eks. helt naturligt  at græde dybt, hvis de fortæller om noget sørgeligt.

Ingen nye positive følelser og overbevisninger
Aktiv lytning gør ikke noget ved de negative overbevisninger og det negative "filter", som måske er årsag til at de svære følelser overhovedet er opstået. Aktiv lytning arbejder heller ikke bevidst med forvandlerens ressourcer ved at aktivere positive følelser og overbevisninger under processen.

Kan skabe en uafsluttet situation, der er værre end før
Desværre indebærer brugen af aktiv lytning som eneste metode også den fare, at den lyttende person ikke giver forvandleren tilstrækkelig tid til at fortælle så tilpas længe, at der sker en automatisk forløsning af sindets negative indhold.

Hvis man igangsætter en aktiv lytnings-proces og stopper "før tid", kan man meget nemt genaktivere (se senere i bogen for en beskrivelse af dette fænomen) negative følelser og overbevisninger, som derefter ikke bliver forløst.

Det sker desværre meget ofte i almindelig kommunikation i hverdagen! Har du ikke selv prøvet at fortælle om noget følelsesmæssigt smertefuldt til venner, familie eller sågar til en professionel terapeut og så få at vide, at nu havde den anden desværre ikke tid mere og derefter følt dig mere elendigt tilpas end før samtalen?

Disse fire svagheder håndteres fuldstændigt ved at anvende de færdigheder, der beskrives i de følgende kapitler sammen med aktiv lytning.

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?